Säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
 
Yhdistyksen nimi on Työllistävät Järjestöt ry ja sen kotipaikka on Harjavalta.
   
Tarkoitus ja toiminnan laatu
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ns. kolmannen sektorin työnantajien eli erilaisten yhdistysten ja säätiöiden valtion tuella suorittaman työllistämisen yleisiä edellytyksiä sekä tukea työllistettyjen henkilöiden edelleen työllistymisen ja työllistymisjaksojen jälkeisen kouluttautumisen yleisiä ja yhteisiä edellytyksiä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
 • suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä projekteja
 • toimii työllistävien järjestöjen yhteisenä taustajärjestönä
 • edistää ja tukee erilaisten oikeuskelpoisten yhdistysten ja säätiöiden valtion tuella suorittamaa työllistämistä erilaisin konkreettisin toimenpitein kuten mm. työsuhde- asioissa tiedottaen, neuvoen, kouluttaen yms.
 • edistää ja tukee pitkään työttömänä olleiden henkilöiden jatkotyöllistymistä ja kouluttautumista henkilökohtaisen motivoinnin ja kannustamisen avulla
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
 • voi periä jäsenmaksua
 • voi hakea toimintaansa rahoituksia ja avustuksia
 • voi ottaa vastaan myös lahjoituksia ja testamentteja
 • voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
Jäsenet
 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityishenkilö, oikeuskelpoinen yhdistys ja säätiö, joka hyväksyy 2§ mukaisesti yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
   
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroavalla jäsenellä on velvollisuus kuitenkin suorittaa jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos erääntynyt jäsenmaksu on jätetty maksamatta tai velvoitukset, joihin se on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, on jätetty täyttämättä tai se on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
   
Jäsenmaksu
 
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
   
Hallitus
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheen-johtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
   
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämät henkilöt yksin.
   
Tilikausi ja tilintarkastus
 
Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
   
Yhdistyksen kokoukset
 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheen-johtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
   
10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.
   
11§ Varsinaiset kokoukset
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.
   
12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Uusimmat

Etsi

Vierailijoita

Tänään0
Eilen16
Tällä viikolla41
Tässä kuussa433
Kaikkiaan45613
Lähetä meille palautetta ja/tai kysymyksen alla olevalla lomakkeella. Jos haluat että sinulle vastataan, jätä lomakkeen email-kenttään oma sähköpostiosoitteesi.
1000 merkkiä jäljellä
( * ) Pakollinen tieto.